Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 14 май 2013 г. —Marcuccio/Комисия

(Дело F-4/12)1

(Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подпис на адвоката, който се различава от подписа, положен върху оригинала на изпратената с писмо жалба — Просрочване на жалбата — Явна недопустимост — Несъществуване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник): Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и J. Baquero Cruz, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да уважи молбата на жалбоподателя да му бъдат съобщени всички кодове за достъп до интернет сайтовете на Комисията, до които има достъп всяко длъжностно лице на последната, в резултат на Решението на Съда на публичната служба от 4 ноември 2008 г. по дело F-41/06 за отмяна на решението на посочената институция, с което жалбоподателят е пенсиониран поради инвалидност

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Г-н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 65, 3.3.2012 г., стр. 28.