Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 14. května 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-4/12)1

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby – Vlastnoruční podpis advokáta, který se liší od podpisu uvedeného v originálu žaloby zaslaném dopisem – Opožděnost žaloby – Zjevná nepřípustnost – Neexistence“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná : Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí Komise o zamítnutí žádosti žalobce, aby mu zaslala všechny přístupové kódy k internetovým stránkám Komise, které jsou přístupné všem jejím úředníkům, podané v návaznosti na rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. listopadu 2008 ve věci F-41/06, kterým se zrušuje rozhodnutí tohoto orgánu, jímž byl poslán do invalidního důchodu

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

L. Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 65, 3.3.2012, s. 28.