Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 14. maj 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-4/12) 1

(Personalesag – procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen – advokatens håndskrevne underskrift forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post – sagen for sent anlagt – åbenbart afvisningsgrundlag – ikke-eksisterende)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afslag på sagsøgerens anmodning om at sende ham alle adgangskoder til Kommissionens Internetsider, der er tilgængelige for enhver tjenestemand i Kommissionen som følge af Personalerettens dom af 4. november 2008 i sag F-41/06, hvorved Personaleretten annullerede den nævnte institutions afgørelse om at pensionere ham som følge af invaliditet.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1     EUT C 65 af 3.3.2012, s. 28.