Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 14. mai 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-4/12)1

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Hagi esitamise tähtaja jooksul faksi teel esitatud hagiavaldus – Advokaadid käsitsi kirjutatud allkiri, mis on erinev posti teel saadetud hagiavalduse originaalil olevast allkirjast - Hilinenult esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatus – Olematus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada komisjoni kaudne otsus jätta rahuldamata hageja taotlus, et talle teatataks kõikide nende veebilehtede juurdepääsukoodid, millele on juurdepääs komisjoni ametnikel, arvestades Avaliku Teenistuse Kohtu 4. novembri 2008. aasta otsust kohtuasjas F-41/06, millega tühistati selle institutsiooni otsus saata ta invaliidsuspensionile.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 65; 3.3.2012, lk 28.