Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 14. mája 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-4/12)1

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis advokáta rozdielny od toho, ktorý sa nachádza na origináli žaloby zaslanej poštou – Omeškanie žaloby – Zjavná neprípustnosť – Ničotnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie o zamietnutí žiadosti žalobcu, aby mu zaslala všetky prístupové kódy k internetovým stránkam Komisie, ktoré sú prístupné všetkým jej úradníkom, podanej v nadväznosti na rozsudok Súdu pre verejnú službu zo 4. novembra 2008 vo veci F-41/06, ktorým sa zrušuje rozhodnutie tejto inštitúcie, ktorým bol poslaný do invalidného dôchodku

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012, s. 28.