Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 14 maj 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-4/12)(1 )

(Personalmål – Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna – Ansökan ingiven med telefax inom tidsfristen för väckande av talan – Advokatens namnteckning skiljer sig från den som finns på originalansökan som skickats med post – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas – Icke-existens)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Personalmål – Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att avslå sökandens begäran om att kommissionen ska skicka alla koder för tillgång till kommissionens internetsidor som alla tjänstemän vid kommissionen har tillgång till, till följd av personaldomstolens dom av den 4 november 2008 i mål F-41/06, varigenom kommissionens beslut att pensionera sökanden på grund av invaliditet ogiltigförklarades

Avgörande

Talan avvisas, då det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 )    EUT C 65, 3.3.2012, s. 28.