Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 април 2013 г. — Andersen/Сметна палата

(Дело F-1/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсиониране поради инвалидност — Член 78 от Правилника — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Henrik Andersen (Hals, Дания) (представители: S. Rodrigues, A. Blot и A. Tymen, avocats)

Ответник: Сметна палата на Европейския съюз (представители: T. Kennedy, N. Scafarto и B. Schäfer)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Сметната палата, с което се отхвърля искането на обезщетение за загубите, които се твърди, че са понесени вследствие на инвалидизирането на жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна.

Г-н Andersen понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Сметната палата на Европейския съюз.

____________

1 ОВ C 133, 5.5.2012 г., стр. 29.