Language of document :

Beroep ingesteld op 25 mei 2013 – ZZ e.a. / EIF

(Zaak F-51/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ e.a. (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europees Investeringsfonds

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten vervat in de salarisafrekeningen van februari 2013 waarbij de jaarlijkse aanpassing van de salarissen voor 2013 is beperkt tot 1,8 % en nietigverklaring van de latere salarisafrekeningen. Daaruit volgend verzoek om de instelling te veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de materiële en immateriële schade die zou zijn geleden.

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het in verzoekers’ salarisafrekening over februari 2013 vervatte besluit waarbij de jaarlijkse salarisaanpassing voor 2013 is beperkt tot 1,8 % en, dientengevolge, nietigverklaring van soortgelijke besluiten vervat in de latere salarisafrekeningen;

veroordeling van verweerder tot betaling ter vergoeding van de materiële schade (i) van het salarisoverschot overeenkomende met de toepassing van de jaarlijkse aanpassing voor 2013, dat wil zeggen een verhoging van 1,8 %, voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013; (ii) van het salarisoverschot overeenkomende met de gevolgen van de toepassing van de jaarlijkse aanpassing van 1,8 % voor 2013 op het bedrag van de salarissen die vanaf januari 2014 zullen worden betaald; (iii) van vertragingsrente over de verschuldigde salarisoverschotten tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen, waarbij het tarief van de toe te passen vertragingsrente moet worden berekend op basis van de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met drie punten en (iv) van schadevergoeding als gevolg van het verlies aan koopkracht;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van 1 000 EUR aan elke verzoeker ter vergoeding van zijn immateriële schade;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.