Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 6. maijā – Orthogen/ITSB - Arthrex Medizinische Instrumente (“IRAP”)

(lieta T-253/13)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Orthogen AG (Diseldorfa, Vācija) (pārstāvji – MFinger un SKrüger, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Arthrex Medizinische Instrumente GmbH (Karlsfeld, Vācija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2013. gada 21. februāra lēmumu lietā R 382/2012-1;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp procesā Apelāciju padomē radušos izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Reģistrēta Kopienas preču zīme, par kuru iesniegts pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu: vārdiska preču zīme “IRAP” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 1., 5., 10., 42. un 44. klasē – Kopienas preču zīme Nr. 3 609 121

Kopienas preču zīmes īpašniece: prasītāja

Lietas dalībniece, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu: Arthrex Medizinische Instrumente GmbH

Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu pamatojums: absolūts spēkā neesamības pamats; “IRAP” esot vispārīgs parasti lietojams saīsinājums noteiktam proteīnam, kuram ir būtiska nozīme medicīniskā vai attiecīgi veterināri – medicīniskā ārstēšanas procesā

Anulēšanas nodaļas lēmums: pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati:

- Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpums;

- Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.