Language of document :

Talan väckt den 6 maj 2013 – Orthogen mot harmoniseringsbyrån – Arthrex Medizinische Instrumente (IRAP)

(Mål T-253/13)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Orthogen AG (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: M. Finger och S. Krüger, Rechtsanwälte)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Arthrex Medizinische Instrumente GmbH (Karlsfeld, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 21 februari 2013 i ärende R 382/2012-1,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden samt kostnaderna i förevarande förfarande.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Ordmärket IRAP för varor och tjänster i klasserna 1, 5, 10, 42 och 44 – gemenskapsvarumärke nr 3 609 121

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Arthrex Medizinische Instrumente GmbH

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Absolut registreringshinder. IRAP är en vedertagen förkortning för ett visst protein, vilket spelar en betydande roll vid vissa medicinska respektive veterinärmedicinska behandlingar.

Annulleringsenhetens beslut: Bifall till ansökan om ogiltighetsförklaring.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009. Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.