Language of document : ECLI:EU:F:2011:179

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

8. november 2011

Kohtuasi F‑92/09 DEP

U

versus

Euroopa Parlament

Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine – Kaebuse rahuldamata jätmise otsus – Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus

Ese:      Hagi, millega U esitas Avaliku Teenistuse Kohtusse kohtukulude kindlaksmääramise taotluse kodukorra artikli 92 lõike 1 alusel.

Otsus:      Määrata hagejale parlamendi poolt makstavate hüvitamisele kuuluvate kulude summaks 23 670 eurot, millele lisandub viivitusintress alates käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest kuni maksmise kuupäevani määras, mida kohaldatakse eespool nimetatud ajavahemikul ning mis on arvutatud Euroopa Keskpanga poolt peamistele refinantseerimistoimingutele kehtestatud määra alusel, millele lisandub kaks protsendipunkti.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Mõiste – Poolte vältimatud kulud

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

2.      Menetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Arvesse võetavad asjaolud

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

3.      Menetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Poolte vältimatud kulud

(ELTL artiklid 278 ja 279; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

4.      Menetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Poolte vältimatud kulud

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b; personalieeskirjad, artikli 91 lõige 4)

5.      Menetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Mõiste – Kohtukulud, mis pooled on kandnud hagi esitamisele eelnevas staadiumis – Väljaarvamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

6.      Menetlus – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Kohtukulude kindlaksmääramise menetluses tekkinud kulud – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 86 ja 92)

7.      Menetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Viivitusintress

1.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 91 punktist b tuleneb, et kulud kuuluvad hüvitamisele üksnes siis, kui need esiteks olid seotud Avaliku Teenistuse Kohtu menetlusega ja teiseks olid need sel eesmärgil vältimatud. Lisaks on hageja kohustatud esitama tõendid, mis kinnitaksid nende kulude olemasolu, mille hüvitamist ta taotleb.

(vt punkt 37)

2.      Liidu kohtul puudub õigus määrata kindlaks poolte poolt oma advokaatidele makstava tasu suurust, ent ta võib kindlaks määrata summa, mis tuleb kohtukulude tasumise eest vastutaval poolel hüvitada. Kohtukulude kindlaksmääramise taotluse üle otsustamisel ei pea liidu kohus arvestama siseriiklikke kehtivaid advokaadi tasumäärasid ega mis tahes selle kohta sõlmitud kokkulepet huvitatud poole ja tema esindajate või nõustajate vahel.

Tasumäärasid reguleerivate liidu õigusnormide puudumisel tuleb kohtul vabalt hinnata juhtumi asjaolusid, arvestades kohtuvaidluse eesmärki ja olemust, selle olulisust liidu õiguse seisukohalt, samuti kohtuasja keerukust, esindajate või nõustajate tehtud töö mahtu kohtumenetluses ja poolte majanduslikku huvi menetluses.

(vt punktid 38 ja 39)

3.      Tuleb tunnistada, et tasu, mida pooled maksavad advokaatidele seoses suulise menetlusele järgneva ajavahemikuga, ei saa arvestada hüvitamisele kuuluvate kulude hulka. See on eriti nii kohtuotsuste analüüsimiseks ja apellatsioonkaebuste ettevalmistamiseks nõutud tasuga. Siiski tuleneb ELTL artiklitest 278 ja 279, et ajutiste meetmete kohaldamise menetluse eesmärk on ajutise olukorra lahendamine sisulise menetluse raames, oodates selles menetluses otsuse tegemist. Vajadus võtta sisulises menetluses arvesse ajutiste meetmete kohaldamise määruse analüüsiga seotud kulusid tuleneb sellest, et need menetlused ei ole teineteisest eraldiseisvad ja iseseisvad, kuna need on seotud sama kohtuasjaga ning seetõttu on nende olulised asjaolud ühised.

(vt punkt 46)

Viide:

Euroopa Liidu Üldkohus: 31. märts 2011, liidetud kohtuasjad T‑5/02 DEP ja T‑80/02 DEP: Tetra Laval vs. komisjon (punkt 77).

4.      .Hüvitamisele kuuluvate kuludega seoses tuleb märkida, et kaebuse rahuldamata jätmise otsuse lugemise teenus puudutab põhimõtteliselt sisulise menetluse kohtueelset etappi. Kuna aga Avaliku Teenistuse Kohtu menetlus algatati erandkorras personalieeskirjade artikli 91 lõike 4 alusel ehk kohe pärast kaebuse esitamist ning ootamata ära ametisse nimetava asutuse otsust selle kohta, on sisulise menetluse läbiviimiseks vältimatu, et hageja saab sellest kohtumenetluse käigus tehtud otsusest teadlikuks ning hindab selle tagajärgi.

(vt punkt 47)

5.      Menetluse jaoks ei ole vältimatu advokaadi tasu, mis on seotud ajavahemikega, mil ei antud teada ühestki menetlusdokumendist.

(vt punkt 48)

Viited:

Euroopa Kohus: 6. jaanuar 2004, kohtuasi C‑104/89 DEP: Mulder jt vs. nõukogu ja komisjon (punkt 47); eespool viidatud kohtuasi Willeme vs. komisjon (punkt 37).

Euroopa Liidu Üldkohus: 21. detsember 2010, kohtuasi T‑34/02 DEP: Le Levant 015 jt vs. komisjon (punkt 33).

6.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikkel 92 kulude vaidlustamise kohta ei näe erinevalt selle kodukorra artiklist 86 ette, et kohtuotsuses või määruses, millega lõpetatakse asjas menetlus, lahendatakse kohtukulude jaotamine. Kui liidu kohus, otsustades kodukorra artikli 92 alusel esitatud hagi raames põhimenetluses lahendatava kohtuasja kulude vaidlustamise üle, teeks otsuse vaidlustatud kulude küsimuses ning kulude vaidlustamise hagi raames eraldi uute kulude kohta, võiks vajaduse korral hiljem kohtusse pöörduda uute kulude vaidlustamisega. Seega ei saa eraldi lahendada küsimust kulude ja tasude kohta, mis on tekkinud Avaliku Teenistuse Kohtus kohtukulude kindlaksmääramise raames. Siiski saab liidu kohus hüvitatavate kulude kindlaksmääramisel võtta arvesse kõiki kohtuasja asjaolusid kuni hetkeni, mil võetakse vastu kohtukulude jaotamise kohtumäärus.

(vt punktid 63–65)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 26. aprill 2010, kohtuasi F‑7/08 DEP: Schönberger vs. parlament (punktid 45–47).

7.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 92 alusel kuulub Avaliku Teenistuse Kohtu ainupädevusse esiteks Avaliku Teenistuse Kohtu poolt tehtud kohtukulude hüvitamise otsuse osas viivitusintressi maksmise kohustuse tuvastamine ning teiseks kohaldatava määra kindlakstegemine.

(vt punkt 67)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 10. november 2009, kohtuasi F‑147/08 DEP: X vs. parlament (punkt 35).