Language of document : ECLI:EU:F:2011:179

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2011. november 8.

F‑92/09. DEP. sz. ügy

U

kontra

Európai Parlament

„Eljárás – Költségek megállapítása – Panaszt elutasító határozat – Ideiglenes intézkedés iránti eljárás”

Tárgy: Keresetlevél, amelyben U az eljárási szabályzat 92. cikkének (1) bekezdése alapján a költségek megállapítása iránti kérelemmel fordult a Közszolgálati Törvényszékhez.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a felperesnek a Parlament által megtérítendő költségek összegét 23 670 euróban határozza meg, amelyet a jelen végzés közlésétől a fizetés napjáig terjedő időszakra vonatkozó késedelmi kamatok terhelnek, amelyek mértéke az Európai Központi Bank által, a főbb refinanszírozási műveleteknél az érintett időszakban alkalmazott kamatlábnak két százalékponttal növelt mértéke alapján számítandó ki.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Fogalom – A feleknél szükségszerűen felmerült költségek

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk b) pont)

2.      Eljárás – Költségek – Megállapítás – Figyelembe veendő elemek

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

3.      Eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – A feleknél szükségszerűen felmerült költségek

(EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

4.      Eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – A feleknél szükségszerűen felmerült költségek

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont; személyzeti szabályzat, 91. cikk, (4) bekezdés)

5.      Eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Fogalom – A kereset indítását megelőző szakaszban a feleknél felmerült költségek – Kizártság

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

6.      Eljárás – Megtérítendő költségek – A költségek megállapítására irányuló eljárásban felmerült költségek – Okafogyottság

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 86. és 92. cikk)

7.      Eljárás – Költségek – Megállapítás – Késedelmi kamatok

1.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 91. cikkének b) pontjából következik, hogy a megtérítendő költségek egyrészt a Közszolgálati Törvényszék előtt az eljárással kapcsolatban felmerült, másrészt a szükségszerű költségekre korlátozódnak. Másfelől a felperes feladata, hogy bizonyítsa az általa megtéríteni kért költségek tényleges jellegét.

(lásd a 37. pontot)

2.      Az uniós bíróságnak nincs felhatalmazása a felek által saját ügyvédeiknek fizetendő tiszteletdíj megállapítására, csupán azon összeget határozza meg, amelynek erejéig e díjazás a költségek viselésére kötelezett féllel megtéríttethető. A költségek megállapítása iránti kérelemről határozva az uniós bíróságnak nem kell figyelembe vennie az ügyvédek munkadíjait meghatározó nemzeti díjszabást, sem az érintett fél és a meghatalmazottai vagy tanácsadói között e tekintetben esetleg megkötött megállapodást.

A díjszabásra vonatkozó uniós rendelkezések hiányában az uniós bíróságnak szabadon kell mérlegelnie az adott ügy körülményeit, figyelembe véve a jogvita tárgyát és jellegét, az uniós jog szempontjából vett jelentőségét, valamint az ügy összetettségét, az ügyben közreműködő meghatalmazottak vagy tanácsadók által a peres eljárással összefüggésben végzett munka mennyiségét, valamint a jogvita által a felek számára képviselt gazdasági érdeket.

(lásd a 38. és 39. pontot)

3.      Elfogadott, hogy a szóbeli eljárást követő időszak tekintetében a felek által az ügyvédjeiknek fizetendő tiszteletdíjak nem vehetők figyelembe megtérítendő költségekként. Különösen vonatkozik ez az ítéletek elemzéséért és a fellebbezés elkészítéséért kért tiszteletdíjakra. Az EUMSZ 278. cikkből és az EUMSZ 279. cikkből azonban az következik, hogy az ideiglenes intézkedés iránti eljárás célja valamely ideiglenes helyzetnek az ügy érdemére vonatkozó eljárás keretében való rendezése az érdemi határozat meghozatala előtt. Végeredményben annak szükségessége, hogy az ügy érdemére vonatkozó eljárásban figyelembe vegyék az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés elemzésével összefüggő költségeket, abból ered, hogy ezen eljárások nem különülnek el, és egymástól nem függetlenek, mivel ugyanarra az ügyre vonatkoznak, és ezért a lényegi elemeik azonosak.

(lásd a 46. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke T‑5/02. DEP. és T‑80/02. DEP. sz., Tetra Laval kontra Bizottság ügyben 2011. március 31‑én hozott ítéletének 77. pontja.

4.      Ami a megtérítendő költségeket illeti, a panaszt elutasító határozat áttekintésére vonatkozó szolgáltatás elsősorban az ügy érdemére vonatkozó eljárás pert megelőző szakaszát érinti. Ha azonban a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárást kivételesen a személyzeti szabályzat 91. cikkének (4) bekezdése alapján indították, vagyis közvetlenül a panasz benyújtását követően, és nem várták meg a kinevezésre jogosult hatóság erre vonatkozó határozatát, az ügy érdemére vonatkozó eljárás folytatásához elengedhetetlen, hogy a felperes tudomást szerezzen ezen, a bírósági eljárás alatt hozott határozatról, és felmérje annak következményeit.

(lásd a 47. pontot)

5.      Az eljárásban nem feltétlenül szükséges költségekként ki kell zárni az olyan ügyvédi költségeket, amelyek olyan időszakhoz kapcsolódnak, amely alatt egyetlen eljárási aktust sem közöltek.

(lásd a 48. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑104/89. DEP. sz., Mulder és társai kontra Tanács és Bizottság ügyben 2004. január 6‑án hozott ítéletének 47. pontja; fent hivatkozott Willeme kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 37. pontja;

az Európai Unió Törvényszéke T‑34/02. DEP. sz., Le Levant 015 és társai kontra Bizottság ügyben 2010. december 21‑én hozott ítéletének 33. pontja.

6.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának a költségek vitatásáról szóló 92. cikke, az említett szabályzat 86. cikkével ellentétben, nem írja elő, hogy határozni kell a költségekről az eljárást befejező ítéletben vagy végzésben. Jóllehet ugyanis az eljárási szabályzat 92. cikke értelmében az uniós bíróság határoz az alapeljárás költségeinek vitatásáról, és ettől elkülönülve e vitatás keretében felmerült újabb költségekről, adott esetben az új költségek új vitatásával később is lehet hozzá fordulni. Nem szükséges tehát külön határozni a Közszolgálati Törvényszék előtti költségek megállapítására irányuló eljárásban felmerült költségekről és tiszteletdíjakról. Mindazonáltal az uniós bíróság feladata, hogy a megtérítendő költségek rögzítése során a költségek megállapításáról szóló végzés elfogadásának időpontjáig az ügy összes körülményét figyelembe vegye.

(lásd a 63–65. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑7/08. DEP. sz., Schönberger kontra Parlament ügyben 2010. április 26‑án hozott ítéletének 45–47. pontja.

7.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 92. cikke értelmében a Közszolgálati Törvényszék kizárólagos hatáskörébe tartozik egyrészt az e bíróság általi költségekben marasztaláshoz kapcsolódó késedelmi kamatok megfizetésére vonatkozó kötelezettség megállapítása, másrészt pedig az alkalmazandó kamatmérték meghatározása.

(lásd a 67. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑147/08. DEP. sz., X kontra Parlament ügyben 2009. november 10‑én hozott ítéletének 35. pontja.