Language of document : ECLI:EU:F:2011:179

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2011 m. lapkričio 8 d.

Byla F‑92/09 DEP

U

prieš

Europos Parlamentą

„Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas – Sprendimas atmesti skundą – Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra“

Dalykas: Ieškinys, kuriuo U kreipėsi į Tarnautojų teismą su prašymu nustatyti bylinėjimosi išlaidas pagal Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalį.

Sprendimas:      Nustatyti 23 670 eurų ieškovei Parlamento atlygintinų išlaidų sumą, kuri apima palūkanas už pavėluotą mokėjimą nuo šios nutarties iki mokėjimo dienos taikant Europos Centrinio Banko nustatytą per aptariamą laikotarpį taikytą palūkanų normą pagrindinėms refinansavimo operacijoms, ją padidinus dviem procentiniais punktais.

Santrauka

1.      Procedūra – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Sąvoka – Šalių patirtos būtinosios išlaidos

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

2.      Procedūra – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

3.      Procedūra – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Šalių patirtos būtinosios išlaidos

(SESV 278 ir 279 straipsniai; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

4.      Procedūra – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Šalių patirtos būtinosios išlaidos

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 4 dalis)

5.      Procedūra – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Sąvoka – Prieš ieškinio pateikimą šalių patirtos išlaidos – Neįtraukimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

6.      Procedūra – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Bylinėjimosi išlaidos, patirtos per procesą dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo – Poreikio priimti sprendimą nebuvimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 86 ir 92 straipsniai)

7.      Procedūra – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Palūkanos už praleistą terminą

1.      Iš Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punkto matyti, kad atlygintinos išlaidos apribotos, pirma, tomis, kurios patiriamos dėl proceso Tarnautojų teisme, ir, antra, tomis, kurios buvo būtinos tam tikslui. Be to, ieškovas turi pateikti įrodymų, kuriais remiantis galima nustatyti prašomų atlyginti išlaidų tikrumą.

(žr. 37 punktą)

2.      Sąjungos teismui nesuteikta įgaliojimų nustatyti šalių advokatams mokamo honoraro dydį, tačiau jis gali nustatyti sumą, iki kurios šias išlaidas gali padengti šalis, iš kurios priteistos bylinėjimosi išlaidos. Spręsdamas dėl prašymo nustatyti bylinėjimosi išlaidas, Sąjungos teismas neturi atsižvelgti nei į nacionaliniu lygiu nustatytą advokatų atlyginimo tarifą, nei į galimą šiuo klausimu sudarytą suinteresuoto asmens ir jo atstovų ar patarėjų sutartį.

Kadangi nėra Sąjungos teisės nuostatų dėl mokėjimų dydžių, teismas turi laisvai vertinti bylos informaciją, atsižvelgdamas į bylos dalyką ir pobūdį, į jos svarbą Sąjungos teisės požiūriu, bylos sudėtingumą, darbo krūvį, kurį galėjo patirti teisminiame procese dalyvaujantys atstovai ar patarėjai, ir ginčo poveikį šalių ekonominiams interesams.

(žr. 38 ir 39 punktus)

3.      Neginčijama, kad į šalių advokatams mokamo honoraro, kuris susijęs su laikotarpiu po žodinės proceso dalies, dydį negalima atsižvelgti kaip į atlygintinas bylinėjimosi išlaidas. Taip ypač yra honorarų, reikalaujamų už sprendimų analizę ir apeliacinio skundo parengimą, atveju. Vis dėlto iš SESV 278 ir 279 straipsnių matyti, kad per laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūrą vykstant procesui dėl esmės ir laukiant dėl jo sprendimo sutvarkoma laikina situacija. Todėl būtinybė per procesą dėl esmės atsižvelgti į bylinėjimosi išlaidas, susijusias su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių analize, kyla iš to, kad šis procesas ir procedūra nėra atskiri bei nepriklausomi vienas nuo kito, nes jie susiję su ta pačia byla, todėl turi bendrų esminių elementų.

(žr. 46 punktą)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2011 m. kovo 31 d. Nutarties Tetra Laval prieš Komisiją, T‑5/02 DEP ir T‑80/02 DEP, 77 punktas.

4.      Kalbant apie atlygintines bylinėjimosi išlaidas, pažymėtina, kad paslauga, susijusi su sprendimo atmesti skundą perskaitymu, yra a priori susijusi su ikiteismine proceso dėl esmės procedūra. Tačiau kai procesas Tarnautojų teisme išimtinai buvo pradėtas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 4 dalį, t. y. iš karto pateikus skundą ir nelaukiant Paskyrimų tarnybos sprendimo dėl jo, procesui iš esmės vykdyti būtina, kad ieškovas susipažintų su šiuo sprendimu, priimtu nagrinėjant bylą, ir įvertintų jo poveikį.

(žr. 47 punktą)

5.      Neatlygintinos, kaip nebūtinos procedūrai, išlaidos advokatams, kurios susijusios su laikotarpiais, per kuriuos nebuvo pranešta apie jokį procesinį aktą.

(žr. 48 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2004 m. sausio 6 d. Nutarties Mulder ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją, C‑104/89 DEP, 47 punktas; minėto Sprendimo Willeme prieš Komisiją 37 punktas.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. gruodžio 21 d. Nutarties Le Levant 015 ir kt. prieš Komisiją, T‑34/02 DEP, 33 punktas.

6.      Priešingai nei Tarnautojų teismo procedūros reglamento 86 straipsnyje, šio reglamento 92 straipsnyje, susijusiame su ginčų dėl išlaidų nagrinėjimu, nenumatyta, kad bylinėjimosi išlaidų klausimas sprendžiamas sprendimu arba nutartimi, kuria užbaigiamas procesas. Iš tiesų, jeigu Tarnautojų teismas, spręsdamas dėl pagal Procedūros reglamento 92 straipsnį pateikto skundo, kuriame ginčijamos pagrindinėje byloje patirtos išlaidos, spręstų dėl ginčijamų bylinėjimosi išlaidų ir atskirai dėl naujų išlaidų, patirtų ginčijant minėtas bylinėjimosi išlaidas, į jį vėliau galėtų būti kreipiamasi vėl ginčijant naujas bylinėjimosi išlaidas. Taigi nereikia atskirai spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų ir honorarų, patirtų per bylinėjimosi išlaidų nustatymo procedūrą Tarnautojų teisme. Vis dėlto nustatydamas atlygintinas bylinėjimosi išlaidas Sąjungos teismas turi atsižvelgti į visas bylos aplinkybes prieš priimdamas nutartį dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo.

(žr. 63–65 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. balandžio 26 d. Nutarties Schönberger prieš Parlamentą, F‑7/08 DEP, 45–47 punktai.

7.      Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 92 straipsnį išimtinė Tarnautojų teismo jurisdikcija apima, pirma, pareigos sumokėti palūkanas už praleistą terminą atlyginti minėto teismo priteistas bylinėjimosi išlaidas nustatymą ir, antra, taikytinos palūkanų normos nustatymą.

(žr. 67 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. lapkričio 10 d. Sprendimo, X prieš Parlamentą, F‑14/08 DEP, 35 punktas.