Language of document : ECLI:EU:F:2011:174

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

29. september 2011

Sag F-121/10

Michael Heath

mod

Den Europæiske Centralbank (ECB)

»Personalesag – ansatte i ECB – pensionsordning – pensionsplan – årlig forhøjelse af pensionerne – harmoniserede forbrugerprisindeks – udtalelse fra aktuaren for pensionsplanen – høring af personaleudvalget – høring af tilsynsudvalget – ret til at føre kollektive forhandlinger«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 36.2 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, bilagt traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvorunder Michael Heath har nedlagt påstand om annullation af hans pensionsopgørelser fra januar 2010, for så vidt som de er udfærdiget på grundlag af en årlig forhøjelse på 0,6% som følge af tilpasningen af pensionerne for 2010, og nærmere bestemt påstand om, at Den Europæiske Centralbank (ECB) tilpligtes at betale ham forskellen mellem den anvendte pensionsforhøjelse og den forhøjelse, som han burde have haft ret til, samt et beløb på 5 000 EUR i erstatning for den økonomiske skade, som han angiveligt har lidt som følge af forringelsen af hans købekraft, og et beløb på 5 000 EUR for den påståede ikke-økonomiske skade.

Udfald:      Den Europæiske Centralbank frifindes. Michael Heath bærer sine egne omkostninger og betaler ECB’s omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – administrationens retsakter – foreløbige retsakter – retsakter, der kan frembringe retsvirkninger

2.      Tjenestemænd – principper – retssikkerhed – rækkevidde

3.      Tjenestemænd – søgsmål – anbringender – anbringende, der stiller spørgsmålstegn ved en teknisk udtalelse, der har dannet grundlag for den anfægtede afgørelse – domstolsprøvelse – rækkevidde – grænser

4.      Tjenestemænd – ansatte ved Den Europæiske Centralbank – pensioner – årlig forhøjelse – udtalelse fra aktuaren for pensionsplanen

(Ansættelsesvilkårene for ansatte ved Den Europæiske Centralbank, bilag III, art. 17, stk. 7)

5.      Tjenestemænd – ansatte ved Den Europæiske Centralbank – repræsentation – personaleudvalg – obligatorisk høring – rækkevidde – årlig forhøjelse af pensionerne – ikke omfattet

(Ansættelsesvilkårene for ansatte ved Den Europæiske Centralbank, art. 48 og 49, og bilag III, art. 17, stk. 7)

6.      Tjenestemænd – ansatte ved Den Europæiske Centralbank – repræsentation – tilsynsudvalg vedrørende pensionsplan – obligatorisk høring – rækkevidde – årlig forhøjelse af pensionerne – ikke omfattet – ret til at modtage udtalelsen fra aktuaren for pensionsplanen vedrørende pensionskassens økonomiske stilling – foreligger ikke

(Ansættelsesvilkårene for ansatte ved Den Europæiske Centralbank, bilag III, art. 6, stk. 8, andet afsnit, og art. 17, stk. 7)

7.      EU-ret – principper – grundlæggende rettigheder – foreningsfrihed – rækkevidde – forpligtelse til kollektiv forhandling – foreligger ikke

(Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 28)

8.      Tjenestemænd – søgsmål – erstatningspåstand tilknyttet en annullationspåstand – afvisning af annullationspåstanden – betingelser for antagelse til realitetsbehandling af erstatningspåstanden

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

1.      En, endog foreløbig, retsakt har retsvirkninger i den periode, den er gældende, eftersom dens vedtagelse tilsigter væsentligt at ændre de omhandlede personers retlige situation.

(jf. præmis 66)

2.      Selv om retssikkerhedsprincippet pålægger administrationen, når den vedtager retsforskrifter, at affatte dem således, at de er tilstrækkeligt klare til, at modtagerne utvetydigt kan kende deres rettigheder og forpligtelser, og således træffe deres forholdsregler i konsekvens heraf, pålægger dette princip ikke administrationen at indskrænke sin skønsbeføjelse ved at vedtage gennemførelsesforanstaltninger, der tilsigter at definere den måde, hvorpå den agter at gennemføre sin skønsbeføjelse i fremtiden.

(jf. præmis 88)

Henvisning til:

Domstolen: 14. april 2005, sag C-110/03, Belgien mod Kommissionen, præmis 30

Personaleretten: 27. september 2011, sag F-98/09, Whitehead mod ECB, præmis 59

3.      Hvad angår en teknisk udtalelse indskrænker den kontrol, som udøves af Unionens retsinstanser, sig til at efterprøve, om udtalelsen er afgivet af en ekspert, som forskriftsmæssigt har fået sagen forelagt, om nævnte udtalelse er baseret på faktiske omstændigheder, der er indholdsmæssigt korrekte, om disse omstændigheder kan danne grundlag for de konklusioner, som eksperten er nået frem til, og om nævnte udtalelse indeholder en begrundelse, der gør det muligt for det kompetente organ at bedømme de betragtninger, hvorpå de konklusioner, som den indeholder, er baseret, og at fastsætte en forståelig forbindelse mellem de konstateringer, som den indeholder, og de konklusioner, som den når frem til, men denne kontrol kan ikke vedrøre hensigtsmæssigheden af en hensyntagen til en oplysning eller af anvendelsen af en beregningsmetode frem for en anden, når de anvendte er relevante.

(jf. præmis 90)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 16. juni 2000, sag T-84/98, C mod Rådet, præmis 43

4.      Hvad angår den årlige forhøjelse af pensionerne for de tidligere ansatte i Den Europæiske Centralbank kan det ikke foreholdes aktuaren for pensionsplanen ikke at have vedlagt hans udtalelse til direktionen en oversigt over pensionskassens økonomiske situation eller et andet dokument, eftersom artikel 17, stk. 7, i bilag III til ansættelsesvilkårene for de ansatte i Den Europæiske Centralbank ikke påbyder, at aktuaren for pensionsplanen fremlægger en taloversigt over nævnte pensionskasses økonomiske situation, når hans udtalelse er tilstrækkeligt begrundet, henset til den sammenhæng, den fremkommer i, til at gøre det muligt for direktionen at træffe en afgørelse på et fuldt oplyst grundlag.

Ligeledes pålægger nævnte artikel 17, stk. 7, ikke aktuaren for pensionsplanen at foretage en sammenlignende opgørelse mellem de henholdsvise omkostninger ved anvendelsen af den almindelige tilpasningssats for lønningerne for de ansatte i ECB og anvendelsen af den harmoniserede sats for forbrugerprisindekset i den monetære union, når pensionskassens økonomiske situation er sådan, at kun en forhøjelse af pensionerne svarende til den laveste af de to satser er tænkelig, således at en sammenligning af omkostningerne ved en henholdsvis anvendelse af hver af disse to satser ikke er berettiget.

Den blotte omstændighed, at aktuarens udtalelse ikke er begrundet, hvilket ikke kræves i henhold til bestemmelserne i artikel 17, stk. 7, i bilag III til ansættelsesvilkårene, gør det i øvrigt ikke muligt at godtgøre, at Styrelsesrådet ikke er blevet oplyst om pensionskassens nøjagtige økonomiske stilling, eftersom det er tilladt Styrelsesrådet, såfremt det ønsker det, at udspørge aktuaren for pensionsplanen herom. Følgelig kan det ikke udledes af den omstændighed, at udtalelsen fra aktuaren for pensionsplanen ikke er begrundet eller er utilstrækkeligt begrundet, at Styrelsesrådet tilsidesætter omsorgspligten og princippet om god forvaltningsskik.

(jf. præmis 95, 96 og 107)

5.      Blandt de spørgsmål, som personaleudvalget i Den Europæiske Centralbank skal høres om, nævner artikel 48 og 49 i ansættelsesvilkårene for ansatte i ECB ikke spørgsmål vedrørende »pensioner«, men udelukkende spørgsmål vedrørende »pensionsordninger«, et begreb som henviser til reglerne vedrørende bl.a. betingelserne for finansiering af pensionsrettighederne, betingelser for erhvervelsen af nævnte pensionsrettigheder, måden for udbetaling heraf og deres tilpasning til udviklingen i leveomkostningerne, uden imidlertid at omfatte de foranstaltninger, der træffes i medfør af disse regler, der bl.a. har til formål præcist at fastsætte satsen for den årlige pensionsforhøjelse. Følgelig kan det ikke foreholdes ECB, at denne ikke har hørt personaleudvalget forud for fastsættelsen af pensionsforhøjelsen i henhold til artikel 17, stk. 7, i bilag III i ansættelsesvilkårene.

(jf. præmis 119)

6.      Hvad angår høring af tilsynsudvalget om Den Europæiske Centralbanks pensionsplan fremgår det ikke af bestemmelserne i nævnte komités mandat, eller af en anden retsforskrift, at dette udvalg skal høres før vedtagelsen af den årlige beslutning om forhøjelse af pensionerne i henhold til artikel 17, stk. 7, i bilag III i ansættelsesvilkårene for de ansatte i ECB. Ligeledes fremgår det ikke af nogen bestemmelse i tilsynsudvalgets mandat, eller af en anden retsforskrift, at tilsynsudvalget skal modtage en kopi af udtalelsen fra aktuaren for pensionsplanen vedrørende pensionskassens økonomiske stilling. Selv om det nemlig fremgår af artikel 30 i tilsynsudvalgets mandat, at tilsynsudvalget skal modtage en kopi af bedømmelsesrapporten fra aktuaren for pensionsplanen, fremgår det af den almindelige opbygning af de bestemmelser, der finder anvendelse på pensionsplanen, at den bedømmelsesrapport, hvortil der henvises i artikel 30 i tilsynsudvalgets mandat, er den bedømmelsesrapport, der er fastsat i artikel 6, stk. 8, andet afsnit, i bilag III til ansættelsesvilkårene, som aktuaren for pensionsplanen skal udfærdige på anmodning fra administratoren for pensionsplanen med henblik på at vurdere pensionskassens værdi, og ikke den udtalelse, som aktuaren for pensionsplanen skal afgive i forbindelse med proceduren for den årlige forhøjelse af pensionerne.

(jf. præmis 120)

7.      Hverken bestemmelserne i artikel 28 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder eller bestemmelserne i artikel 11 i den europæiske menneskerettighedskonvention fastsætter en forpligtelse for en arbejdsgiver til at indgå kollektive overenskomster vedrørende lønpolitik, eller endog en procedure, som gør det muligt for de fagforbund, der repræsenterer de ansattes interesser, at spille en afgørende rolle ved fastlæggelsen og gennemførelsen af de regler, der gælder for de ansatte. Ligeledes tilskynder artikel 6, stk. 2, i den europæiske socialpagt, uden at påbyde dette, »indførelse af en fremgangsmåde til frivillige forhandlinger mellem arbejdsgivere eller arbejdsgiverorganisationer og arbejderorganisationer med henblik på en regulering af arbejdsvilkårene gennem kollektive overenskomster«. Hvad angår artikel 28 i chartret om grundlæggende rettigheder og artikel 11 i den europæiske menneskerettighedskonvention gælder, at selv om de stadfæster retten til foreningsfrihed, hvilket omfatter en ret for arbejdstagerne til at stifte fagforbund med henblik på at forsvare deres økonomiske og sociale interesser, medfører bestemmelserne heri ikke en forpligtelse til at indføre en kollektiv forhandlingsprocedure eller til at tillægge nævnte fagforbund en medbestemmelsesbeføjelse med henblik på udfærdigelse af arbejdstagernes arbejdsvilkår.

(jf. præmis 121)

8.      Som en undtagelse til princippet om, at en afvisning af annullationspåstandene medfører afvisning af erstatningspåstandene, kan erstatningspåstande, der er nært tilknyttet annullationspåstande, imidlertid antages til realitetsbehandling, når annullationspåstandene er afvist, hvis den påståede skade udspringer af, at den anfægtede afgørelse er behæftet med en ulovlighed, der, selv om den ikke har kunnet føre til en annullation af denne afgørelse, har forvoldt sagsøgeren skade.

(jf. præmis 129 og 130)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 11. april 2006, sag T-394/03, Angeletti mod Kommissionen, præmis 164