Language of document :

Жалба, подадена на 24 юни 2013 г. — ZZ/ЕСВД

(Дело F-59/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal и S. Orlandi, avocats)

Ответник: Европейска служба за външна дейност

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя последователните срочни договори, по които е наеман, да бъдат преобразувани в договор за неопределено време и прослуженото време в качеството му на договорно нает служител със спомагателни функции да бъда признато за служебен стаж като договорно нает служител

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя;

договорът на жалбоподателя като договорно нает служител със спомагателни функции да бъде преобразуван в договор на служител за неопределено време по член 3а от Условията за работа на другите служители (УРДС);

ЕСВД да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.