Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2013 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-59/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej uwzględnienia wniosku skarżącego dotyczącego zmiany kwalifikacji jego następujących po sobie umów o pracę w charakterze pracownika kontraktowego do zadań pomocniczych na umowę o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego na czas nieokreślony oraz uznania okresu przepracowanego jako pracownik kontraktowy do zadań pomocniczych za okres służby ukończony w charakterze pracownika kontraktowego

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego;

zmiana kwalifikacji umowy o pracę w charakterze pracownika kontraktowego do zadań pomocniczych na umowę o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego na czas nieokreślony zgodnie z art. 3 bis warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (BBSB),

obciążenie ESDZ kosztami postępowania.