Language of document : ECLI:EU:F:2011:193

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

13 decembrie 2011

Cauza F‑51/08 RENV

Willem Stols

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Funcţie publică – Funcționari – Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare – Promovare – Exercițiul de promovare 2007 – Analiză comparativă a meritelor – Eroare vădită de apreciere – Lipsă – Motivele deciziei – Motiv neesențial – Motiv inoperant”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Stols solicită anularea deciziei din 16 iulie 2007 a Consiliului prin care se refuză înscrierea sa în lista persoanelor promovate la gradul AST 11 în cadrul exercițiului de promovare 2007, împreună cu decizia din 5 februarie 2008 prin care secretarul general adjunct al Consiliului a respins reclamația sa prezentată în temeiul dispozițiilor articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în versiunea sa aflată în vigoare începând cu 1 mai 2004

Decizia:      Respinge acțiunea. Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Consiliu în cauza F‑51/08. Reclamantul și Consiliul suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată efectuate în cauza T‑175/09 P și în prezenta cauză.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Puterea de apreciere a administrației – Întindere – Elemente care pot fi luate în considerare

[Statutul funcționarilor, art. 45 alin. (1)]

2.      Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Puterea de apreciere a administrației – Control jurisdicțional – Limite

(Statutul funcționarilor, art. 45)

3.      Funcționari – Promovare – Criterii – Merite – Luare în considerare a vechimii în grad – Caracter subsidiar

[Statutul funcționarilor, art. 45 alin. (1)]

4.      Funcționari – Promovare – Criterii – Merite – Luare în considerare a competențelor lingvistice – Conţinut

[Statutul funcționarilor, art. 45 alin. (1)]

5.      Funcționari – Promovare – Criterii – Merite – Luare în considerare a nivelului responsabilităților exercitate – Conţinut

(Statutul funcționarilor, art. 45)

6.      Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Elemente care pot fi luate în considerare – Perioada de activitate efectivă a funcționarului – Admisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 45)

1.      În temeiul articolului 45 alineatul (1) din statut, în scopul acordării unei promovări, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare, pentru analiza comparativă a meritelor funcționarilor promovabili, în special rapoartele referitoare la funcționari, utilizarea, în exercitarea atribuțiilor lor, a altor limbi decât limba a cărei cunoaștere aprofundată au dovedit‑o și, dacă este cazul, nivelul responsabilităților exercitate. În lumina acestor trei elemente autoritatea menționată trebuie să efectueze analiza comparativă a meritelor funcționarilor promovabili.

Larga putere de apreciere recunoscută astfel autorității împuternicite să facă numiri este limitată totuși prin necesitatea de a efectua o analiză comparativă a candidaturilor cu atenție și imparțialitate în interesul serviciului și în conformitate cu principiul egalității de tratament. În practică, această analiză trebuie să fie realizată pe bază de egalitate și pornind de la surse de informații și de date comparabile.

(a se vedea punctele 35 și 39)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 15 septembrie 2005, Casini/Comisia, T‑132/03, punctul 53 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: 7 noiembrie 2007, Hinderyckx/Consiliul, F‑57/06, punctul 45

2.      Autoritatea împuternicită să facă numiri dispune, pentru analiza comparativă a meritelor funcționarilor candidați la promovare, de o largă putere de apreciere și controlul instanței Uniunii trebuie să se limiteze la problema dacă, având în vedere posibilitățile și mijloacele care au putut determina aprecierea administrației, aceasta s‑a menținut în limite necriticabile și nu a făcut uz de puterea sa în mod vădit eronat.

În această privință, pentru menținerea efectului util al marjei de apreciere pe care legiuitorul a înțeles să o încredințeze autorității împuternicite să facă numiri în materia promovării, instanța Uniunii nu poate anula o decizie pentru singurul motiv că apreciază că se află în fața unor fapte care suscită îndoieli plauzibile în privința aprecierii realizate de autoritatea menționată sau chiar care dovedesc existența unei erori de apreciere. O anulare pentru eroare vădită de apreciere nu este posibilă decât dacă reiese din actele dosarului că autoritatea împuternicită să facă numiri a depășit limitele care caracterizează marja de apreciere menționată.

Prin urmare, nu revine Tribunalului sarcina de a efectua o reexaminare detaliată a tuturor dosarelor candidaților promovabili pentru a se asigura că este de acord cu concluzia la care a ajuns autoritatea împuternicită să facă numiri, întrucât, dacă ar proceda astfel, ar depăși cadrul controlului său de legalitate, înlocuind astfel aprecierea autorității împuternicite să facă numiri cu propria sa apreciere privind meritele candidaților promovabili.

(a se vedea punctele 36-38)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Casini/Comisia, citată anterior, punctul 52 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: 28 septembrie 2011, AC/Consiliul, F‑9/10, punctele 23 și 24

3.      Vechimea în grad și în serviciu nu poate interveni ca un criteriu pentru promovare decât în subsidiar, în caz de egalitate a meritelor stabilită în special pe baza celor trei criterii prevăzute în mod expres la articolul 45 alineatul (1) din statut. Cu toate acestea, autoritatea împuternicită să facă numiri poate efectua în mod legal aprecierea comparativă a meritelor funcționarilor promovabili întemeindu‑se pe caracterul constant în timp al meritelor lor respective și poate estima, în lumina acestei aprecieri, că meritele unui funcționar sunt inferioare meritelor altui funcționar.

(a se vedea punctul 47)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 10 septembrie 2009, Behmer/Parlamentul European, F‑124/07, punctul 106 și jurisprudența citată; 15 februarie 2011, Barbin/Parlamentul European, F‑68/09, punctele 90 și 91, care face obiectul unui recurs pendinte în fața Tribunalului Uniunii Europene, cauza T‑228/11 P

4.      Modul de redactare a articolului 45 alineatul (1) din statut presupune includerea în aprecierea meritelor funcționarilor numai a limbilor a căror utilizare, ținând seama de cerințele reale ale serviciului, aduce o valoare adăugată suficient de importantă pentru a părea necesară bunei funcționări a acestuia.

În această privință, un funcționar care nu face dovada că utilizează în mod obișnuit alte limbi în exercitarea atribuțiilor sale nu poate pretinde în mod întemeiat că meritele sale ar fi fost, pe baza criteriului competențelor lingvistice, vădit superioare celor ale altor funcționari. Pe de altă parte, faptul că una dintre atribuțiile unui funcționar constă în prelucrarea și clasificarea de documente redactate în toate limbile oficiale ale Uniunii nu înseamnă că ar fi cunoscut toate aceste limbi și mai ales nici că le‑ar fi utilizat în mod obișnuit în exercitarea atribuțiilor lui.

(a se vedea punctele 49 și 51)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: AC/Consiliul, citată anterior, punctul 61

5.      În ceea ce privește criteriul nivelului responsabilităților exercitate, în cadrul analizei comparative a meritelor funcționarilor promovabili, acest nivel nu este determinat în mod necesar de importanța atribuțiilor de management exercitate, un funcționar putând să își asume un nivel de responsabilități ridicat fără a conduce numeroși subordonați și, invers, un funcționar putând să conducă numeroși subordonați fără a exercita responsabilități deosebit de ridicate.

(a se vedea punctul 53)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: 16 decembrie 2010, Consiliul/Stols, T‑175/09 P, punctul 48

6.      Ținând seama de numărul redus de posturi bugetare disponibile, o instituție poate, în cadrul exercițiului de promovare, în mod legal, fără a aduce atingere principiului egalității de tratament, să ia în considerare în subsidiar perioada de activitate efectivă a unui funcționar și să promoveze cu prioritate, toate celelalte merite fiind egale, alți funcționari care au asigurat o executare mai susținută din punct de vedere obiectiv a prestațiilor lor și astfel, într‑o măsură net superioară față de persoana interesată, continuitatea și, prin urmare, interesul serviciului în perioadele de referință.

(a se vedea punctul 59)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 21 octombrie 1997, Patronis/Consiliul, T‑168/96, punctul 34; 13 aprilie 2005, Nielsen/Consiliul, T‑353/03, punctul 76