Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Retten i Kolding, Civilretten (Dánsko) dne 27. června 2013 – FOA, jednající za Karstena Kaltofta v. Billund Kommune

(Věc C-354/13)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Retten i Kolding, Civilretten

Účastníci původního řízení

Žalobce: FOA, jednající za Karstena Kaltofta

Žalovaná: Billund Kommune

Předběžné otázky

Je diskriminace na základě obezity na trhu práce obecně nebo zvláště ze strany zaměstnavatele v oblasti veřejné správy v rozporu s unijním právem, jak je například vyjádřeno v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, který se týká základních práv?

Lze případný zákaz diskriminace na základě obezity v unijním právu přímo uplatnit na vztah mezi dánským státním příslušníkem a jeho zaměstnavatelem, kterým je orgánem veřejné moci?

Pokud má Soudní dvůr za to, že v Evropské unii existuje zákaz diskriminace na základě obezity na trhu práce obecně nebo zvláště ze strany zaměstnavatele v oblasti veřejné správy, je nutné přezkum, zda došlo k porušení zákazu diskriminace na základě obezity, provést popřípadě podle rozděleného důkazního břemene tak, aby v případě, kdy určité skutečnosti nasvědčují diskriminaci, musí pro účinné provedení zákazu přejít v takových případech důkazní břemeno na žalovaného zaměstnavatele (viz bod 18 odůvodnění směrnice Rady 97/80/ES1 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví)?

Lze obezitu považovat za zdravotní postižení, na které se vztahuje ochrana podle směrnice Rady 2000/78/ES2 ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a která kritéria jsou popřípadě rozhodující pro to, aby se na obezitu osoby konkrétně vztahovala ochrana této osoby prostřednictvím zákazu diskriminace na základě zdravotního postižení, obsaženého v této směrnici?

____________

1  Úř. věst. L 14, s. 6; Zvl. vyd. 05/03, s. 264.

2  Úř. vest. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79.