Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Retten i Kolding, Civilretten (Taani) 27. juunil 2013 – FOA, kes esindab Karsten Kaltoft’i versus Billund Kommune

(kohtuasi C-354/13)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Retten i Kolding, Civilretten

Põhikohtuasja pooled

Hageja: FOA, kes esindab Karsten Kaltoft’i

Kostja: Billund Kommune

Eelotsuse küsimused

1.    Kas tööturul üldiselt esinev või konkreetselt avaliku sektori tööandja poolne diskrimineerimine rasvumuse tõttu on vastuolus liidu õigusega, nagu see on sätestatud näiteks Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, mis käsitleb põhiõigusi?

2.    Kas võimalik liidu õiguses sisalduv rasvumusega seotud diskrimineerimise keeld on vahetult kohaldatav töösuhtele, mille pooled on Taani kodanik ja tema tööandja, kes on avaliku sektori asutus?

3.    Kas juhul, kui Euroopa Kohus leiab, et Euroopa Liidus kehtib üldine või konkreetselt avaliku sektori tööandjate suhtes kohaldatav rasvumuse tõttu tööturul diskrimineerimise keeld, tuleb rasvumusega seotud diskrimineerimise võimaliku keelu rikkumise uurimisel võtta vajaduse korral aluseks jagatud tõendamiskoormis, mistõttu tuleb keelu tõhusaks rakendamiseks juhtudel, mil diskrimineerimine on esmapilgul ilmne, panna tõendamiskoormis kostjaks olevale tööandjale (vt nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/80/EÜ1 soolise diskrimineerimise juhtude tõendamiskohustuse kohta põhjendus 18)?

4.    Kas rasvumust saab pidada nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivis 2000/78/EÜ2 , millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, sätestatud kaitse alla kuuluvaks puudeks ja milliste kriteeriumide põhjal tuleb sellisel juhul hinnata, kas isik kuulub konkreetselt rasvumuse tõttu direktiivis sätestatud puude alusel diskrimineerimise keelu kaitse alla?

____________

1 EÜT L 14, lk 6; ELT eriväljaanne 05/03, lk 264.

2 EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79.