Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Retten i Kolding, Civilretten (Tanska) on esittänyt 27.6.2013 – FOA Karsten Kaltoftin edustajana v. Billundin kunta

(Asia C-354/13)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Retten i Kolding, Civilretten

Pääasian asianosaiset

Kantaja: FOA Karsten Kaltoftin edustajana

Vastaaja: Billundin kunta

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko esimerkiksi SEU 6 artiklan perusoikeuksia koskevassa säännössä ilmenevän unionin lainsäädännön vastaista se, että työnantaja yleisesti tai julkishallinnollinen työnantaja erityisesti harjoittaa lihavuuteen perustuvaa erilaista kohtelua?

Voidaanko unionin lainsäädäntöön mahdollisesti sisältyvää lihavuuteen perustuvan erilaisen kohtelun kieltoa soveltaa suoraan Tanskan kansalaiseen ja hänen viranomaistyönantajaansa?

Jos lihavuuteen perustuva erilainen kohtelu on unionin tuomioistuimen mukaan yleisesti tai erityisesti julkishallinnollisen työnantajan harjoittamana kiellettyä unionissa, voidaanko lihavuuteen perustuvan syrjinnän vastaista toimintaa arvioitaessa noudattaa jaetun todistustaakan periaatetta siten, että kiellon tehokas täytäntöönpano osoitetuissa syrjintätapauksissa edellyttää todistustaakan siirtämistä vastaajalle eli työnantajalle (vertaa todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa 15.12.2007 annetun neuvoston direktiivin 97/80/EY1 johdanto-osan 18 perustelukappale)?

Voidaanko pysyvää lihavuutta pitää yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettuun neuvoston direktiiviin 2000/78/EY2 sisältyvän suojan piiriin kuuluvana vammana ja jos voidaan, millä perustein ratkaistaan, seuraako henkilön lihavuudesta konkreettisesti se, että häntä suojaa kyseisen direktiivin mukainen vammaan perustuva syrjintäkielto?

____________

1 EYVL L 14, s. 6.

2 EYVL L 303, s. 16.