Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Retten i Kolding, Civilretten (Dania) w dniu 27 czerwca 2013 r. – FOA, działająca w imieniu Karstena Kaltofta przeciwko gminie Billund

(Sprawa C-354/13)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Retten i Kolding, Civilretten

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: FOA, działająca w imieniu Karstena Kaltofta.

Strona pozwana: gmina Billund

Pytania prejudycjalne

Czy dyskryminacja ze względu na otyłość na rynku pracy w ogólności lub w szczególności w zakresie pracodawców administracji publicznej narusza prawo Unii, wyrażone np. w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego praw podstawowych?

Czy ewentualny unijny zakaz dyskryminacji ze względu na otyłość ma zastosowanie bezpośrednio do stosunku pomiędzy obywatelem duńskim i jego pracodawcą, będącym organem administracji?

Jeżeli Trybunał uzna, że w Unii Europejskiej istnieje zakaz dyskryminacji ze względu na otyłość na rynku pracy w ogólności lub w szczególności w zakresie pracodawców administracji publicznej, czy wówczas badanie, czy doszło do naruszenia ewentualnego zakazu dyskryminacji ze względu na otyłość ma być dokonywane w danym przypadku zgodnie z podziałem ciężaru dowodu, w związku z czym celem skutecznej implementacji zakazu w przypadkach, w których istnieje podejrzenie dyskryminacji ciężar dowodu należy przesunąć na pozwanego pracodawcę (por. motyw 18 dyrektywy Rady 97/80/WE1 z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącej ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć)?

Czy otyłość należy oceniać jako niepełnosprawność objętą ochroną na podstawie dyrektywy Rady 2000/78/WE2 z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz jakie kryteria są w danym przypadku decydujące dla przyjęcia, że otyłość danej osoby wiąże się w sposób konkretny z objęciem tej osoby ochroną zawartego w owej dyrektywie zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność?

____________

1 Dz.U. L 14, s. 6.

2 D.U. L 303, s. 16