Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Retten i Kolding, Civilretten (Dánsko) 27. júna 2013 – FOA konajúca v mene Karstena Kaltofta/Billund Kommune

(vec C-354/13)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Retten i Kolding, Civilretten

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: FOA konajúca v mene Karstena Kaltofta

Žalovaná: Billund Kommune

Prejudiciálne otázky

Je diskriminácia z dôvodu nadváhy na trhu práce vo všeobecnosti alebo v osobitnom prípade zo strany verejných zamestnávateľov v rozpore s právom Únie, ako je napríklad vyjadrené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii, ktorý je venovaný základným právam?

Je prípadný zákaz diskriminácie z dôvodu nadváhy v práve Únie priamo uplatniteľný na vzťah medzi dánskym štátnym príslušníkom a jeho zamestnávateľom, ktorý je orgánom verejnej moci?

Pokiaľ Súdny dvor zastáva názor, že v Európskej únii existuje zákaz diskriminácie na pracovnom trhu z dôvodu nadváhy vo všeobecnosti alebo osobitne zo strany verejného zamestnávateľa, má sa posúdenie, či došlo k porušeniu zákazu diskriminácie z dôvodu nadváhy, prípadne uskutočniť podľa rozdeleného dôkazného bremena, takže na účinné presadenie zákazu v prípadoch, kde na prvý pohľad ide o prípad diskriminácie, treba dôkazné bremeno presunúť na žalovaného zamestnávateľa (pozri odôvodnenie 18 smernice Rady 97/80/ES1 z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie z dôvodu pohlavia)?

Môže sa nadváha považovať za jeden z druhov postihnutia, na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa smernice Rady 2000/78/ES2 z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a ktoré kritériá sú prípadne rozhodujúce pre to, že nadváhy sa týka konkrétne ochrana tejto osoby na základe zákazu diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia, ktorý je obsahom tejto smernice?

____________

1 Ú. v. ES L 14, s. 6; Mim. vyd. 05/003, s. 264.

2 Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79.