Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 26 czerwca 2013 r. – BM przeciwko EBC

(Sprawa F-106/11)1

(Służba publiczna – Personel EBC – Postępowanie dyscyplinare – Kara dyscyplinarna – Nagana na piśmie )

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BM (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: początkowo P. Embley, M. López Torres i E. Carlini, pełnomocnicy, następnie M. López Torres i E. Carlini, pełnomocnicy, wspierane przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji zastępcy dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Kadr, Budżetu i Organizacji nakładającej na skarżącego karę nagany.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

BM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez europejski Bank Centralny.

____________

1 Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s.68.