Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 26. júna 2013 – BM/ECB

(vec F-106/11)1

(Verejná služba – Zamestnanci ECB – Disciplinárne konanie – Disciplinárna sankcia – Písomné pokarhanie)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: BM (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, avocats)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: pôvodne P. Embley, M. López Torres a E. Carlini, splnomocnení zástupcovia, neskôr M. López Torres a E. Carlini, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia zástupcu generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje, rozpočet a organizáciu ECB o uložení pokarhania žalobcovi

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

BM znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej centrálnej banke.

____________

1 Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012, s. 68.