Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 30. maj 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-141/11) 1

(Personalesag – artikel 34, stk. 1 og 6, i procesreglementet – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen – advokatens håndskrevne underskrift forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post – sagen for sent anlagt – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og M.J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om at meddele afslag på sagsøgerens anmodning om udbetaling af hans løntilgodehavende for månederne fra september til december 2010 og for januar 2011.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 65 af 3.3.2012, s. 25.