Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 maja 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-141/11)1

(Służba publiczna – Artykuł 34 ust. 1 i 6 regulaminu postępowania – Skarga złożona faksem w terminie do wniesienia skargi – Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu na oryginale skargi wysłanym pocztą – Wniesienie skargi po terminie – Oczywista niedopuszczalność )

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji Komisji o oddaleniu wniosku skarżącego o zapłatę jego zaległego wynagrodzenia za miesiące wrzesień-grudzień 2010 oraz styczeń 2011

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Luigi Marcuccio pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 25.