Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 8 май 2013 г. — Z/Съд на Европейския съюз

(Дело F-71/11)1

(Публична служба ― Липса на основание за произнасяне)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Z (Люксембург, Люксембург)

Ответник: Съд на Европейския съюз (представител: A. V. Placco)

Предмет

Искане да се отмени атестационният доклад за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г. и да се осъди ответникът да заплати обезщетение за неимуществени вреди

Диспозитив

Липсва основание за произнасяне по жалбата (F-71/11, Z/Съд).

Жалбоподателят понася наред с направените от него съдебни разноски и тези на Съда на Европейския съюз.

____________

1 ОВ C 355, 3.12.2011 г., стр. 30.