Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 8. maj 2013 – Z mod Domstolen

(Sag F-71/11) 1

(Personalesag – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Z (Luxembourg, Luxembourg)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol (ved A.V. Placco, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af bedømmelsesrapporten for perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007 og en påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-71/11, Z mod Domstolen.

Z bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Den Europæiske Unions Domstol.

____________

1 EUT C 355 af 3.12.2011, s. 30.