Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 8 maja 2013 r. – Z przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-71/11)1

(Służba publiczna – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Z (Luksemburg, Luksemburg)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przedstawiciel: A.V. Placco, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz zasądzenie od strony pozwanej określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

Sentencja postanowienia

Umarza się postępowanie w sprawie F-71/11 Z przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości.

Strona skarżąca pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 355 z 3.12.2011, s. 30.