Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 czerwca 2013 r. – Goetz przeciwko Komitetowi Regionów

(Sprawa F-89/11)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Odpowiedzialność pozaumowna – Skarga o odszkodowanie – Dopuszczalność – Początek biegu terminu do podjęcia działania – Dochodzenie OLAF-u – Dochodzenie w trybie administracyjnym – Postępowanie dyscyplinarne przed komisją dyscyplinarną – Obowiązek działania administracji ze starannością – Czas trwania postępowania administracyjnego – Odpowiedzialność za wszczęcie postępowania administracyjnego zakończonego bez nałożenia kary)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Charles Dieter Goetz (Linkebeek, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci N. Lhoëst i A.A. Minet)

Strona pozwana: Komitet Regionów (przedstawiciele: J.C. Cañoto Argüelles, w charakterze pełnomocnika, wspierany przez adwokata B. Cambiera)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komitetu Regionów oddalającej wniosek skarżącego złożony na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego w celu uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za krzywdę doznaną i szkodę poniesioną w toku postępowania administracyjno-dyscyplinarnego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje w części odrzucona i w pozostałym zakresie oddalona.

Charles Dieter Goetz pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komitet Regionów Unii Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 347 z 26.11.2011, s. 45.