Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 19. juni 2013 – BY mod EASA

(Sag F-81/11) 1

(Personalesag – midlertidig ansat – formaliteten – søgsmålsfrist – negativ bedømmelsesrapport – genansættelse – chikane – magtfordrejning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BY (Lanse, Belgien) (ved advokat B.-H. Vincent)

Sagsøgt: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (ved M.F. Manuhutu, som befuldmægtiget, og bistået af advokaterne D. Waelbroeck og A. Duron)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at omplacere sagsøgeren til en stilling uden ledelsesbeføjelser i tjenestens interesse som følge af en negativ bedømmelsesrapport og en påstand om, at sagsøgeren tilkendes et beløb som erstatning for den skade, som denne angiveligt har lidt

Konklusion

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur frifindes.

BY bærer sine egne omkostninger og tilpligtes at betale Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs omkostninger.

____________

1 EUT C 340 af 19.11.2011, s. 41.