Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 19. jūnija spriedums – BY/EASA

(lieta F-81/11) 1

EASA personāls – Pagaidu darbinieks – Pieņemamība – Termiņi prasību celšanai – Nelabvēlīgs novērtējuma ziņojums – Iecelšana citā amatā – Psiholoģiska vardarbība – Pilnvaru nepareiza izmantošana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BY (Lasne, Beļģija) (pārstāvis B.-H. Vincent, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (pārstāvji F. Manuhutu, piedaloties D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt pēc nelabvēlīga novērtējuma ziņojuma pieņemtu lēmumu prasītāju dienesta interesēs iecelt citā amatā, kas nav saistīts ar vadītāja pienākumiem, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus, kurus, kā apgalvots, cietis prasītājs

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

BY sedz savus un atlīdzina Eiropas Aviācijas drošības aģentūras tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 340, 19.11.2011., 41. lpp.