Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 19 juni 2013 – BY / AESA

(Zaak F-81/11)1

(„Personeel van AESA – Tijdelijk functionaris – Ontvankelijkheid – Beroepstermijnen – Ongunstig beoordelingsrapport – Overplaatsing – Psychisch geweld – Misbruik van bevoegdheid”)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BY (Lasne, België) (vertegenwoordiger: B.-H. Vincent, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (AESA) (vertegenwoordigers: F. Manuhutu, gemachtigde, bijgestaan door D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker na een ongunstig beoordelingsrapport in het belang van de dienst over te plaatsen naar een niet-leidinggevende post en verzoek om betaling van een vergoeding voor de schade die verzoeker zou hebben geleden

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

BY draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

____________

1 PB C 340 van 19.11.2011, blz. 41.