Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 30. května 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-102/11)1

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná ve lhůtě pro podání žaloby prostřednictvím faxu – Vlastnoruční podpis na faxové kopii lišící se od podpisu na originálu žaloby zaslané poštou – Opožděnost žaloby – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým se žalobci odmítá vyplacení ročních cestovních výdajů z místa zaměstnání do místa původu za roky 2005 až 2010.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů vynaložených Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 126, 28.4.2012, s. 27.