Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 30. maj 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-102/11) 1

(Personalesag – procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen – underskrift, som fremgår af faxen, forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post – sagen for sent anlagt – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse, hvorved den afviste at godtgøre sagsøgeren de omkostninger, han har haft til rejser fra sit tjenestested til sit hjemsted i årene 2005-2010.

Konklusion

Sagen afvises som åbenbart ugrundet.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1 EUT C 126 af 28.4.2012, s. 27.