Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 26. júna 2013 – Achab/EHSV

(vec F-21/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Odmeňovanie – Príspevok na expatriáciu – Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) a b) prílohy VII služobného poriadku – Vymáhanie plnenia bez právneho dôvodu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Mohammed Achab (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, avocat)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) (v zastúpení: M. Arsène a G. Boudot, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa žalobcovi zrušuje nárok na príspevok na expatriáciu a ktorým sa pristupuje k vymáhaniu tohto príspevku so spätnou účinnosťou

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. júna 2011 sa zrušuje v rozsahu, v akom sa v ňom nariaďuje vymáhanie príspevku na expatriáciu vyplateného M. Achabovi od 1. júla 2010.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

Európsky hospodársky a sociálny výbor znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli M. Achabovi.

M. Achab znáša polovicu vlastných trov konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 133, 5.5.2012, s. 30.