Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (едноличен състав) от 18 юни 2013 г. — Biwer и др./Комисия

(Дело F-115/10)1

(Публична служба — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Условия за предоставяне — Приспадане на подобна надбавка, получавана от други източници — Явно неоснователна жалба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Jacques Biwer и др. (Bascharage, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

Жалба за отмяна на решението, с което Комисията приема, че някои финансови помощи на държава членка за студентите, следващи висше образование, са подобни на семейните надбавки и следва да се приспадат от надбавките за образование, предоставяни на длъжностните лица, родители на тези студенти

Диспозитив

Жалбата на г-н Biwer и пет други жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложение, се отхвърля като явно лишена от каквото и да било правно основание.

Г-н Biwer и петимата други жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложение, понасят направените от тях съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 30, 29.1.2011 г., стр. 66