Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 juni 2013 – Biwer e.a. / Commissie

(Zaak F-115/10)1

(Openbare dienst – Bezoldiging – Gezinstoelagen – Schooltoelage – Voorwaarden voor toekenning – Aftrek van soortgelijke toelage uit andere bron – Beroep kennelijk ongegrond)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Jacques Biwer e.a. (Bascharage, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om bepaalde financiële steun van een lidstaat aan studenten van het hoger onderwijs aan te merken als soortgelijke toelagen als de gezinstoelagen en die financiële steun in mindering te brengen op de schooltoelage verleend aan de ambtenaren die ouders van die studenten zijn

Dictum

Het beroep van Biwer en de vijf andere verzoekers wier namen zijn opgenomen in de bijlage wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

Biwer en de vijf andere verzoekers wier namen zijn opgenomen in de bijlage dragen hun eigen kosten en worden verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 30 van 29.1.2011, blz. 66.