Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 juni 2013 Buschak/Commissie

(Zaak F-56/12)1

„Openbare dienst – Tijdelijk functionaris – Werkloosheidsuitkering – Bijdrage aan pensioenregeling – Te laat ingediende klacht”

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Willy Buschak (Dresden, Duitsland) (vertegenwoordiger: T. Menssen, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om na beëindiging van verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris ten behoeve van hem, gedurende de periode dat hij werkloos was, geen bijdragen te betalen aan de nationale pensioenregeling of aan die van de Europese Unie, en verzoek om hem op te nemen in de pensioenregeling van de Europese Unie of zijn pensioenrechten aan de nationale regeling over te dragen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Buschak draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1     PB C 243 van 11.8.2012, blz. 34.