Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 26. júna 2013 – BM/ECB

(vec F-78/11)1

(Verejná služba – Zamestnanci ECB – Predĺženie skúšobnej doby so spätnou účinnosťou – Rozhodnutie o ukončení zmluvy počas skúšobnej doby – Disciplinárne konanie)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: BM (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, avocats)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: pôvodne P. Embley, M. López Torres a E. Carlini, splnomocnení zástupcovia, neskôr M. López Torres a E. Carlini, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia ECB, ktorým bola žalobcovi v skúšobnom období vypovedaná pracovná zmluva z dôvodu disciplinárneho porušenia povinností sankcionovaného pokarhaním

Výrok rozsudku

Rozhodnutie vedenia Európskej centrálnej banky z 20. mája 2011, ktorým sa ukončuje zmluva BM k 31. októbru 2011, sa zrušuje.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

Európska centrálna banka znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania BM.

____________

1 Ú. v. EÚ C 319, 29.10.2011, s. 30.