Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24. júna 2013 – Mateo Pérez/Komisia

(vec F-144/11)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Návrh na zrušenie korigenda oznámenia o výberovom konaní – Korigendum, ktoré nestanovuje podmienky vylučujúce žalobcu – Neexistencia aktu spôsobujúci ujmu – Nepripustenie na hodnotiace skúšky – Prípustnosť – Lehoty na podanie žaloby – Omeškanie – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Carlos Mateo Pérez (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: I. Ruiz García, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia nepripustiť žalobcu na výberové skúšky po uverejnení korigenda oznámenia o výberovom konaní zrušujúceho vylučujúcu známku pre skúšku d) situačného rozhodovania

Výrok

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil C. Mateo Pérez od 14. marca 2012, dátumu podania vyjadrenia k žalobe.

C. Mateo Pérez znáša svoje vlastné trovy konania vynaložené pred 14. marcom 2012.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012, s. 27.