Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 juni 2013 – Jargeac e.a. / Commissie

(Zaak F-98/11)1

(Openbare dienst – Bezoldiging – Gezinstoelagen – Schooltoelage – Voorwaarden voor toekenning – Aftrek van soortgelijke toelage uit andere bron – Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Bernard Jargeac e.a. (Hostert, Luxemburg) (vertegenwoordigers: aanvankelijk F. Moyse en A. Salerno, advocaten, vervolgens A. Salerno, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om bepaalde financiële steun van een lidstaat aan studenten van het hoger onderwijs aan te merken als soortgelijke toelagen als de gezinstoelagen en die financiële steun in mindering te brengen op de schooltoelage verleend aan de ambtenaren die ouders van die studenten zijn alsmede nietigverklaring van het besluit om over te gaan tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde

Dictum

Het door Finch ingestelde beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Het door Jargeac, Aliaga Artero, Charrière, Clarke, Domingues, Hughes, Lanneluc en Zein ingestelde beroep wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

Jargeac en de andere acht (voormalige) ambtenaren wier namen zijn opgenomen in de bijlage dragen hun eigen kosten en worden verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 347 van 26.11.2011, blz. 47.