Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 czerwca 2013 r. – Jargeac i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-98/11)1

(Służba publiczna – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Dodatek edukacyjny – Warunki przyznania – Odliczenie dodatku o podobnym charakterze pobieranego z innego źródła – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna i w części oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bernard Jargeac i in. (Hostert, Luksemburg) (przedstawiciele: początkowo adwokaci F. Moyse i A. Salerno, następnie adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o uznaniu niektórych rodzajów pomocy finansowej udzielanych przez państwo członkowskie studentom studiów wyższych za dodatki podobnego rodzaju co dodatki rodzinne i odliczeniu kwoty tych rodzajów pomocy finansowej od kwoty dodatku edukacyjnego przyznanego urzędnikom będącym rodzicami tych studentów oraz stwierdzenie nieważności decyzji o przystąpieniu do odzyskania nienależnie wypłaconych kwot.

Sentencja postanowienia

Skarga w zakresie, w jakim wniósł ją P. Finch, zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Skarga w zakresie, w jakim wnieśli ją B. Jargeac, J. Aliaga Artero, R. Charrière, R. Clarke, F. Domingues, H. Hughes, J. Lanneluc i A. Zein zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.

B. Jargeac i ośmioro pozostałych urzędników lub byłych urzędników, których nazwiska widnieją w załączniku, pokrywają własne koszty i zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 347 z 16.11.2011, s. 47.