Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 czerwca 2013 r. – Bogusz przeciwko Fronteksowi

(Sprawa F-5/12)1

(Służba publiczna – Personel tymczasowy – Personel Fronteksu – Zmiana warunków odbycia okresu próbnego przewidzianych w art. 14 WZIPW – Zwolnienie po okresie próbnym – Ustalenie celów – Zarzut podniesiony po raz pierwszy na rozprawie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sławomir Bogusz (Dobroszyce, Polska) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (przedstawiciele: S. Vuorensola i H. Caniard, w charakterze pełnomocników, wspierani przez adwokatów A. Duron i D. Waelbroecka)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Fronteksu o ukaraniu skarżącego oraz decyzji o jego zwolnieniu.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje w części odrzucona i w pozostałym zakresie oddalona.

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej pokrywa własne koszty i zostaje obciążona jedną czwartą kosztów poniesionych przez Sławomira Bogusza.

Sławomir Bogusz pokrywa trzy czwarte własnych kosztów.

____________

1 Dz.U. C 133 z 5.5.2012, s. 29.