Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 4 czerwca 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-119/11)1

(Służba publiczna – Artykuł 34 ust. 1 regulaminu postępowania – Skarga wniesiona faksem w terminie do wniesienia skargi i podpisana za pomocą pieczęci lub innego sposobu odwzorowania podpisu adwokata – Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, w charakterze pełnomocników, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji o oddaleniu wniosku skarżącego mającego na celu po pierwsze naprawienie szkód, jakie miał on ponieść w związku z wejściem członków personelu Komisji do jego mieszkania służbowego w Luandzie w dniach 14, 16 i 19 marca 2002 r., i po drugie wydanie kopii zdjęć wykonanych przy tej okazji oraz zniszczenie wszelkich dokumentów dotyczących tego zdarzenia.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście bezzasadna.

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 71.