Language of document :

Kanne 15.7.2013 – ZZ ym. v. EIR

(Asia F-72/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ ym. (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan investointirahasto (EIR)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota palkkatodistuksista ilmenevät päätökset soveltaa kantajiin hallituksen päätöstä palkkakehityksen rajaamisesta 2,3 prosenttiin, EIR:n toimitusjohtajan päätöstä uuden ansioituneisuustaulukon käyttöön ottamisesta, josta seuraa kantajien mukaan 1–2 prosentin palkanmenetys, ja Euroopan investointipankin (EIP) hallituksen päätöstä sellaisesta ansioituneisuustaulukosta, jonka soveltamisesta seuraa kantajien mukaan 1–2 prosentin palkanmenetys, sekä toisaalta tästä seuraava vaatimus EIR:n velvoittamisesta maksamaan palkanero ja vahingonkorvaus

Vaatimukset

On kumottava päätökset soveltaa kantajiin EIP:n hallintoneuvoston 18.12.2012 tekemään päätökseen palkkakehityksen rajaamisesta 2,3 prosenttiin ja EIP:n hallituksen 29.1.2013 tekemään päätökseen ansioituneisuustaulukosta, josta seuraa kantajien mukaan 1–2 prosentin palkanmenetys, perustuvaa EIR:n hallituksen 4.2.2013 tekemää päätöstä palkkakehityksen rajaamisesta 2,3 prosenttiin ja EIR:n toimitusjohtajan päätöstä uudesta ansioituneisuustaulukosta, josta seuraa kantajien mukaan 1–2 prosentin palkanmenetys (tieto edellä mainituista EIR:n päätöksistä saatiin huhtikuun 2013 palkkatodistuksista), ja samoin muut myöhempiin palkkatodistuksiin sisältyvät EIR:n päätökset

vastaaja on velvoitettava korvaamaan palkanero, joka seuraa edellä mainituista EIR:n hallituksen ja sen toimitusjohtajan 4.2.2013 tekemistä päätöksistä sekä EIP:n hallintoneuvoston 18.12.2012 ja sen hallituksen 29.1.2013 tekemistä päätöksistä suhteessa ansioituneisuustaulukon ˮ4-3-2-1-0ˮ ja ˮnuortenˮ taulukon ˮ5-4-3-1-0ˮ soveltamiseen, tai toissijaisesti arvioinnin A saaneiden kantajien osalta suhteessa ansioituneisuustaulukon 3-2-1-0-0 soveltamiseen ja ˮnuortenˮ taulukon soveltamisalaan kuuluvien kantajien osalta suhteessa nuorten taulukkoon 4-3-2-0-0; tähän palkaneroon on lisättävä 15.4.2013 lukien laskettavat viivästyskorot ja vielä kunkin kuukauden 15 päivä laskettavat, EKP:n korkokannan mukaiset viivästyskorot lisättynä 3 prosenttiyksiköllä siihen asti, kunnes velka on maksettu kokonaisuudessaan

vastaaja on velvoitettava maksamaan korvaus ostovoiman menettämisenä kärsitystä vahingosta, jonka kohtuulliseksi määräksi arvioidaan alustavasti 1,5 prosenttia kunkin kantajan kuukausipalkasta

vastaaja on prosessinjohtotoimena velvoitettava toimittamaan kantajille seuraavat asiakirjat, joita ei ole toimitettu niille oma-aloitteisesti,

EIR:n hallituksen 24.9.2001 tekemä päätös EIR:n toimihenkilöihin sovellettavien sääntöjen yhdenmukaistamisesta

EIR:n päätös järjestää EIR:n hallituksen 24.9.2001 tekemässä päätöksessä EIR:n toimihenkilöihin sovellettavien sääntöjen yhdenmukaistamisesta tarkoitettu ˮasianmukainen menettelyˮ

EIR:n hallituksen 4.2.2013 tekemä periaatepäätös vuoden 2013 henkilöstötalousarviosta

EIR:n toimitusjohtajan päätös vuotta 2013 koskevasta uudesta ansioituneisuustaulukosta

EIP:n hallintoneuvoston 18.12.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirja

EIP:n hallituksen 29.1.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirja

EIP:n henkilöstöasioiden osaston 29.1.2013 päivätty muistio ˮhenkilöstö/ASP/2013-5ˮ

EIP:n ja EIR:n vuosia 2013–2015 koskevat toimintasuunnitelmat.

Euroopan investointirahasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.