Language of document :

Beroep ingesteld op 15 juli 2013 – ZZ e.a. / EIF

(Zaak F-72/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ e.a. (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europees Investeringsfonds (EIF)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de in de salarisafrekeningen vervatte besluiten om met betrekking tot verzoekers toepassing te geven aan het besluit van de raad van bestuur om een salarisverhoging vast te stellen die beperkt is tot 2,3 %, aan het besluit van de directeur-generaal van het EIF om een nieuw schema van verdienste te definiëren dat zou leiden tot een salarisverlies van 1 tot 2 %, en aan het besluit van het directiecomité van de EIB om een schema van verdienste te definiëren dat zou leiden tot een salarisverlies van 1 tot 2 %, alsmede daaruit volgend verzoek om het EIF te veroordelen tot betaling van het verschil in bezoldiging en van een schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partijen

nietig verklaren de besluiten om met betrekking tot verzoekers toepassing te geven aan het besluit van de raad van bestuur van het EIF van 4 februari 2013 om een salarisverhoging vast te stellen die beperkt is tot 2,3 % en aan het besluit van de directeur-generaal van het EIF om een schema van verdienste vast te stellen dat leidt tot een salarisverlies van 1 tot 2 %, welke besluiten het gevolg zijn van het besluit van de raad van bestuur van de EIB van 18 december 2012 om een salarisverhoging vast te stellen die beperkt is tot 2,3 % en van het besluit van het directiecomité van de EIB van 29 januari 2013 om een schema van verdienste te definiëren dat zou leiden tot een salarisverlies van 1 tot 2 % (bovengenoemde besluiten van het EIF zouden blijken uit de salarisafrekening van april 2013), alsmede nietig verklaren, in dezelfde mate, alle in de latere salarisafrekeningen vervatte besluiten van het EIF;

de verwerende partij veroordelen tot betaling van het verschil in bezoldiging volgende uit voormelde besluiten van de raad van bestuur van het EIF en van de directeur-generaal van het EIF van 4 februari 2013, van de raad van bestuur van de EIB van 18 december 2012 en van het directiecomité van de EIB van 29 januari 2013 ten opzichte van de toepassing van het schema van verdienste „4-3-2-1-0” en van het schema „jeune” „5-4-3-1-0”, of, subsidiair, voor verzoekers die een A hebben gekregen, ten opzichte van de toepassing van het schema van verdienste 3-2-1-0-0 en, voor verzoekers die onder het schema „jeune” vallen, ten opzichte van een schema „jeune” „4-3-2-0-0”; dit verschil in bezoldiging moet worden vermeerderd met vertragingsrente vanaf 15 april 2013 en, vervolgens, vanaf de 15e van elke maand, tot aan de volledige vereffening, waarbij de rente moet worden vastgesteld op het niveau van de rentevoet van de ECB, vermeerderd met 3 punten;

de verwerende partij veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de schade als gevolg van het verlies aan koopkracht, welke schade voorlopig en ex aequo et bono moet worden begroot op 1,5 % van het maandsalaris van elke verzoeker;

bij gebreke van spontane overlegging, de verwerende partij in het kader van maatregelen tot organisatie van de procesgang vragen om overlegging van de volgende documenten:

het besluit van de raad van bestuur van het EIF betreffende de aanpassing van het statuut van de werknemers van het EIF van 24 september 2001;

het besluit van het EIF tot invoering van de „juiste procedure” bedoeld in het besluit van de raad van bestuur van het EIF betreffende de aanpassing van het statuut van de werknemers van het EIF van 24 september 2001;

het in beginsel van 4 februari 2013 daterende besluit van de raad van bestuur van het EIF tot vaststelling van de personeelsbegroting voor 2013;

het besluit van de directeur-generaal van het EIF tot vaststelling van het nieuwe schema van verdienste voor 2013;

het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van de EIB van 18 december 2012;

het verslag van de vergadering van het directiecomité van de EIB van 29 januari 2013;

de nota van de personeelsdirectie van de EIB „personnel/ASP/2013-5” van 29 januari 2013;

de Corporate Operational Plans 2013-2015 van de EIB en het EIF;

het EIF verwijzen in de kosten.