Language of document :

Žaloba podaná 15. júla 2013 – ZZ a i./EIF

(vec F-72/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Európsky investičný fond (EIF)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí uvedených vo výplatných listinách žalobcov o uplatnení rozhodnutia správnej rady stanovujúceho nárast platov obmedzený na 2,3 % na žalobcov; rozhodnutie generálneho riaditeľa EIF, ktorým sa podľa žalobcov stanovuje nová tabuľka zásluh so znížením o 1 – 2 % platu a rozhodnutie riadiaceho výboru EIB, ktorým sa podľa žalobcov stanovuje tabuľka zásluh so znížením o 1 – 2 % platu, ako aj následný návrh smerujúci k tomu, aby bol EIF zaviazaný zaplatiť rozdiely v odmenách a vyplatiť náhradu škody a úroky

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia uplatniť na žalobcov rozhodnutie správnej rady EIF zo 4. februára 2013 stanovujúceho platový nárast maximálne na 2,3 %, rozhodnutie generálneho riaditeľa EIF stanovujúce novú tabuľku zásluh so znížením o 1 až 2 % platu podľa žalobcov, uvedené rozhodnutia sú vyvodené z rozhodnutia Správnej rady EIB z 18. decembra 2012 stanovujúceho platový nárast maximálne o 2,3 % a z rozhodnutia riadiaceho výboru EIB z 29. januára 2013 definujúceho tabuľku zásluh so znížením o 1 až 2 % platu podľa žalobkýň (rozhodnutia EIF uvedené vyššie boli uvedené na výplatných listinách za apríl 2013), ako aj zrušiť v rovnakom rozsahu všetky rozhodnutia EIF obsiahnuté v neskorších výplatných listinách,

zaviazať žalovaného na zaplatenie rozdielu v odmene vyplývajúceho z už citovaných rozhodnutí správnej rady EIF a generálneho riaditeľa EIF zo 4. februára 2013, Správnej rady EIB z 18. decembra 2012 a riadiaceho výboru EIB z 29. januára 2013 v porovnaní s uplatnením tabuľky zásluh „4-3-2-1-0“ a „novou“ tabuľkou „5-4-3-1-0“, alebo subsidiárne pre žalobcov majúcich známku A v porovnaní s uplatnením tabuľky zásluh „3-2-1-0-0“ a pre žalobcov patriacich do „novej“ tabuľky v porovnaní s novou tabuľkou „4-3-2-0-0“; tento rozdiel v odmene treba zvýšiť o úroky z omeškania plynúce od 15. apríla 2013, a potom 15. každý mesiac až po úplné vyplatenie, pričom sú tieto úroky stanovené vo výške sadzby ECB zvýšenej o 3 percentuálne body,

zaviazať žalovaného na náhradu škody spôsobenej z dôvodu straty kúpnej sily, pričom táto škoda bola ohodnotená ex aequo et bono a približne na 1,5 % mesačnej odmeny každého žalobcu,

vyzvať žalovaného v rámci opatrení na zabezpečenie priebehu konania predložiť nasledovné dokumenty, pokiaľ ich nepredloží bez vyzvania:

rozhodnutie správnej rady EIF z 24. septembra 2001 o úprave pracovnoprávneho postavenia zamestnancov EIF,

rozhodnutie EIF, ktorým sa upravuje „príslušný postup“ uvedený v rozhodnutí správnej rady EIF z 24. septembra 2001 o úprave pracovnoprávneho postavenia zamestnancov EIF,

rozhodnutie správnej rady EIF, v zásade zo 4. februára 2013 o prijatí rozpočtu pre zamestnancov na rok 2013,

rozhodnutie generálneho riaditeľa EIF o stanovení novej tabuľky zásluh na rok 2013,

zápisnica zo zasadania správnej rady EIB z 18. decembra 2012,

zápisnica zo zasadania riadiaceho výboru EIB z 29. januára 2013,

poznámka personálneho riaditeľstva EIB „personnel/ASP/2013-5“ z 29. januára 2013,

Corporate Operational Plans 2013 – 2015 vypracované EIB a EIF,

zaviazať EIF na náhradu trov konania.