Language of document :

Жалба, подадена на 15 юли 2013 г. — ZZ/EАОС

(Дело F-71/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Eвропейска агенция за околната среда (EАОС)

Предмет на производството

Отмяна на отказа във връзка с искането на жалбоподателя за образуване на административно разследване за установяване или изясняване на случай на тормоз

Искания на жалбоподателя

отмяна на решението на органа, оправомощен да сключва договори (наричан по-нататък „ООСД“) от 20 септември 2012 г., с което се отхвърля искането му за образуване на административно разследване за установяване или изясняване на случай на тормоз,

да се осъди EАОС да заплати съдебните разноски.