Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-74/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.N. Louis i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącej do systemu emerytalnego Unii, która została wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu jej uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem przez nią służby do systemu emerytalnego instytucji Unii Europejskiej zgodnie z obliczeniami dokonanymi w oparciu o ogólne przepisy wykonawcze do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.